จ้างปร้บปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทางไปบ่อ่ขยะเดิม) ณ่ บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง