จ้างเปลี่ยนทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง