จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 65 คน โครงการให้ความรู้และป้องกันภาวะสุขภาพจากหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง