จ้างเหมาทำป้ายฉลุอักษรบอกชื่อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสติกเกอร์ซีทรูบอกส่วนงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง