จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวนผู้เข้าอบรม 103 คน เป็นเงิน 10,300 บาท โครงการให้ความรู้แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง