จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดืื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มี.ค. 64 จำนวน 209 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง