จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 100 คนในโครงการลำปางหลวงรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง