จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 2 (เดิม) ให้เป็นห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง