จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง