จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง