จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง