จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง