จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง