จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง