จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ คันๆ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมคนขับรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง