จ้างเหมาสำหรับโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส/ไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง