จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนเรศ ถึง บ้านนายสมคิด กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. และงานอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านม้าเหนือ หมู่ 6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง