จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายธนู) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 139.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านบ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง