จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขยะเก่า ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๕๖ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง