จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เบิร์ดน้ำดื่มTR ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๓ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง