จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สายเชื่อมคลองชลประทาน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. และงานอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง