จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นายเรียม อุปจง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตร.ม. และงานอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านกองหาญ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง