จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านต้นธง)กว้าง 3.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า68.25 ตารางเมตร ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง