จ้างโครงการก่อสร้างทำถนนลูกรัง ถนนเข้าที่นาบริเวณทุ่งนานายสมจิตร ตินโย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 57.60 ลบ.ม. บ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง