จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.( จำเริญ บังเมฆ) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 31.00 เมตร บ้านม้าเหนือ หมู่ 6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง