จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ดรุณี ปันคะปวง) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 148.50 เมตร บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง