จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.( ชนัญไชย เหียดใส) กว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.43 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 83.00 เมตร บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง