จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ( ธนบดี) ท่อคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ยาว 40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 5บ่อ บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง