จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและปรับพื้นที่(ทุ่งตะเมิน) ท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. จำนวน 1แถวๆละ6ท่อน -ปรับผิวถนนดินเดิมกว้าง4 ม. ยาว 68 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม ลงลูกรังกว้าง 3.50ม.ยาว90ม. หนา 0.10 ม. ?ลงลูกรังหลังท่อกว้าง4 ม.ยาว6 ม. หนา 0.30 ม.หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ