จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำสำเหมืองสาธารณะ (เหมืองแอ้ว) ปากกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,130 ลบ.ม. บ้านกองหาญ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง