จ้างโครงการซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในสำนักงาน สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 6,057 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง