จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งลำเหมืองฮ่องสะเรียม จำนวน 6 จุดบ้านจุ้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง