จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บุญส่ง เรืองคำ) ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตร.มและงานอื่นๆตามแบบแปลนกำหนด หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง