จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยลูกรัง ผู้ใหญ่ยุทธ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 76.12 ลบ.ม. บ้านลอมศรีป้อ หมู่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง