จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเส้นทางไปบ่อขยะเทศบาลตำบลลำปางหลวง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านนางเหลียว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง