จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าฟาร์มหมูนายเบียร์ กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305 ตร.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนดบ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง