จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดห่างหนองตุ้ม บ้านนางเหลียว โดยปรับปรุงผิวจราจรและลานอเนกประสงค์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง