จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านพ่อผัด) ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 514.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง