จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายโรงอิฐปงป่าม่วง) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร บ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง