จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประสิทธิ์ ยำนวล) ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.80 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง