จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นางมอย ฟูจา ความกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ ๒ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง