จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง) เทศบาลตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง