จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดม้าเหนือ ความกว้างเฉลี่ย ๔-๖ เมตร ยาว ๙๕.๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๑ ตารางเมตร บ้านม้าเหนือ หมู่ ๖ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง