จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนค้่างไฟ) ม.1 จำนวน 3 ช่วง 1.กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. 2. กว้าง 2.80 ม. ยาว 78 ม. 3.กว้าง 3.80 ม. ยาว 7 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง