จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำปางหลวง) งบประมาณในการจัดจ้าง 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง