จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต (ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางหลวงใต้) ณ บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ทัี่ 2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง