จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในบริเวณวัดบ้านม้าเหนือ ณ วัดบ้านม้าเหนือ หมู่ที่ 6 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง