จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม(ห้องสมุดเทศบาลตำบลลำปางหลวง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด บ้านกองหาญ หมู่ 8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง