จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน (หลังโรงสีข้าว) ขุดรื้อท่อเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร ขุดรื้อท่อเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร บ้านจามเทวี หมู่ 11 ตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง