จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนายสมาน วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ บ้านนางเหลียว หมู่ 4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง